Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός ΣταθερότηταςH απόλυτη συνθήκη χρέους…  

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) αντικατέστησε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης (EFSM).
Η απόφαση για την ίδρυση αυτού του μηχανισμού πάρθηκε στις 21/7/2011, κατά την Σύνοδο Κορυφής τής ευρωζώνης, η οποία πραγματοποιήθηκε τότε στις Βρυξέλλες. 

Ο ΕΜΣ έχει πλήρη αυτοτελή νομική προσωπικότητα. Τα μέλη των διοικητικών οργάνων του και το προσωπικό του έχουν πλήρη ασυλία και ακαταδίωκτο, καθώς και εξασφαλισμένο απόρρητο όλων των εγγράφων που κατέχουν. Δεσμεύονται με υποχρέωση "επαγγελματικής εχεμύθειας" για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον ΕΜΣ. 

Ολα τα περιουσιακά στοιχεία του ΕΜΣ χαίρουν πλήρους ασυλίας, δηλαδή είναι ακατάσχετα και δεν μπορούν με καμία δικαστική ή διοικητική ή όποια άλλη διαδικασία να δεσμευτούν με οποιοδήποτε τρόπο. 

Επίσης, όλα τα αρχεία και τα έγγραφά του προστατεύονται με απόρρητο. Μόνα αρμόδια να άρουν την ασυλία προσώπων ή περιουσιακών του στοιχείων είναι τα αρμόδια διοικητικά όργανα του ΕΜΣ.
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) είναι αντιδημοκρατικός στα θεμέλιά του και βρίσκεται εν ουσία εκτός των Ευρωπαϊκών Συνθηκών. 
Καθιστά ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί διάσωση για καμία από τις 17 χώρες-μέλη της ευρωζώνης. 

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας έχει έδρα το Λουξεμβούργο και λειτουργεί εκτός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αποτελεί ξεκάθαρα ένα αναπόσπαστο εργαλείο για μία Ευρώπη δύο ταχυτήτων – έχει νομική υπόσταση αφεαυτού και αποτελεί μία παράλληλη κυβέρνηση με αυτή της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες έχοντας πλέον εξουσίες στους εθνικούς προϋπολογισμούς των χωρών της ευρωζώνης.

Το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Γερμανίας έχει ήδη θέσει ανώτατο όριο στα κεφάλαιο που μπορεί να συνεισφέρει η Γερμανία στον Μηχανισμό, αποδεικνύοντας ακόμη μία φορά την οικονομική και πολιτική ευρωπαϊκή της ηγεμονία καταβαραθρώνοντας παράλληλα την έννοια της εθνικής κυριαρχίας των έτερων χωρών – μελών της ευρωζώνης μέσω της χρησιμοποίησης του ΕΜ
Σ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ…

Το κεφάλαιο του ΕΜΣ ανέρχεται σε 700 δισεκατομμύρια ευρώ και χωρίζεται σε 7 εκατομμύρια μερίδια συμμετοχής, καθένα των οποίων έχει ονομαστική αξία 100.000 ευρώ. Κάθε κράτος μέλος του ΕΜΣ συμμετέχει στο κεφάλαιο καταβάλλοντας ποσό σύμφωνα με μία "κλείδα συμμετοχής". Αυτή η κλείδα είναι αυτή με την οποία συμμετέχουν τα κράτη-μέλη στο κεφάλαιο της ΕΚΤ.

Έτσι, η Ελλάδα συμμετέχει στο κεφάλαιο του ΕΜΣ με 19.716.900.000 ευρώ ή με 2,8167% (η ελληνική κλείδα) των ψήφων.
Σημαντική λεπτομέρεια: οι πέντε μεγαλύτερες χώρες της ευρωζώνης (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία) συγκεντρώνουν πάνω από το 80% των ψήφων που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων.
Σ.Σ. Ουσιαστικά δεν υπάρχει ισοτιμία μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν, αφού τα πλουσιότερα κράτη έχουν μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής άρα και ψήφων.

[Άρθρο 9]: “. . . Τα μέλη του ΕΜΣ (Τα κράτη της Ε.Ε. δηλαδή) υποχρεούνται αμετάκλητα και άνευ όρων να καταβάλλουν οποιαδήποτε κλήση κεφαλαίου τους ζητηθεί. . . εντός επτά ημερών από την παραλαβή της εν λόγω απαίτησης.” 
. . . Εάν ο ΕΜΣ χρειάζεται χρήματα, έχουμε επτά ημέρες για να τον πληρώσουμε. . . . 

Αλλά τι σημαίνει “αμετάκλητα και άνευ όρων”;
Τι θα συμβεί αν έχουμε ένα νέο κοινοβούλιο το οποίο δεν επιθυμεί να μεταφέρει χρήματα στον ΕΜΣ; . . .

[Άρθρο 10]: “Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να αλλάξει το εγκεκριμένο κεφάλαιο και να τροποποιήσει το άρθρο 8. . .αναλόγως.” 

700 δισεκατομμύρια είναι μόνο η αρχή. Ο ΕΜΣ μπορεί να γεμίζει το ταμείο όσο θέλει και όποτε το θέλει.
Και εμείς τότε, βάσει του άρθρου 9, θα είμαστε αμετάκλητα και άνευ όρων υποχρεωμένοι να πληρώσουμε.

[Άρθρο 27, 2-3]: ” Ο ΕΜΣ… θα έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα… να ασκήσει νομικές διαδικασίες”. “Ο ΕΜΣ, η περιουσία, η χρηματοδότηση, και τα περιουσιακά του στοιχεία. . . χαίρουν ασυλίας από κάθε μορφή δικαστικής διαδικασίας. . .” 

Άρα ο ΕΜΣ μπορεί να μας μηνύσει, αλλά εμείς δεν μπορούμε να τον αμφισβητήσουμε στο δικαστήριο.

[Άρθρο 27, 4]: “Η ιδιοκτησία, η χρηματοδότηση και τα περιουσιακά στοιχεία του ΕΜΣ θα χαίρουν ασυλίας από έρευνα, επίταξη, κατάσχεση, απαλλοτρίωση, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή κράτησης, λήψης ή αποκλεισμού από εκτελεστική, δικαστική, διοικητική ή νομοθετική δράση.” 
Ούτε οι κυβερνήσεις μας, ούτε οι νομοθέτες μας, ούτε οι δημοκρατικοί μας νόμοι έχουν κάποια επίδραση στον ΕΜΣ. 
Αυτή είναι μια πολύ ισχυρή συνθήκη!

[Άρθρο 30]: “Οι Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Διευθυντές, αναπληρωτές Διευθυντές, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του προσωπικού, θα έχουν ασυλία από νομικές διαδικασίες σχετικά με τις ενέργειές τους. . . και το απαραβίαστο όσον αφορά τα επίσημα έγγραφα και τα αρχεία τους “. 

Δηλαδή, ο οποιοσδήποτε που συμμετέχει στον ΕΜΣ βγαίνει.. λάδι! Δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τίποτα.

Η Συνθήκη καθιερώνει έναν νέο διακυβερνητικό οργανισμό στον οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε απεριόριστα περιουσιακά στοιχεία εντός επτά ημερών, εφόσον το ζητήσει, σε έναν οργανισμό που μπορεί να μας μηνύσει, αλλά έχει ασυλία από όλες τις μορφές δίωξης και του οποίου οι διευθυντές απολαμβάνουν την ίδια ασυλία. 
Δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι κριτές και η ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορεί να εφαρμοστεί. 
Οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να αναλάβουν δράση εναντίον του. Οι εθνικοί προϋπολογισμοί της Ευρώπης στα χέρια ενός μη εκλεγμένου διακυβερνητικού οργανισμού. 
Αυτό είναι το μέλλον της Ευρώπης. 

Αυτή ε
ίναι η νέα ΕΕ – μια Ευρώπη χωρίς κυρίαρχες δημοκρατίες.


πηγή: 
socialpolicy.gr  και Cogito ergo sum

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου